Vedtægter

Vedtægter for Svanen Squash

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Svanen Squash, forkortet Svanen. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Indordning i forbund

Bestyrelsen er bemyndiget til at afgøre, hvilke organisationer, forbund eller foreninger, klubben skal være medlem af.

§3 Formål

Klubbens formål er ved dyrkelse af squashidrætten (alm. træning, deltagelse i turneringer og opvisninger og lignende), at dygtig­gøre sine medlemmer i den nævnte idræt, og ved arrangering af sam­menkomster at styrke kammeratskabet medlemmerne imellem, samt ud­brede interessen for og kendskabet til squashspillet, og der­ved bidrage til fremme af dansk amatøridræt.

§4 Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver dansker og herboende udlænding, når andragende herom rettes til klubbens bestyrelse. Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med tilladelse fra den pågældendes forældre eller værge.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse eller overgang fra aktivt til passivt medlemskab skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar eller 1. juli. I tilfælde af langvarig sygdom, langvarig bortrejse eller lignende, kan bestyrelsen efter skriftlig henvendelse dispensere fra denne bestemmelse.

§6 Almindelige pligter

Medlemmerne er underkastet klubbens love samt de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. Medlemmerne er forpligtet til at yde klubbens ledelse bistand og give alle de oplysninger, der måtte forlanges til varetagelse af klubbens virke og funktion, herunder besvarelse af skriftlige henvendelser inden den i den pågældende skrivelse fastsatte frist. Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubbens ledelse under­rettet om sin postadresse, ændring af navn m.v. samt ajourføre sin e-mailadresse og mobiltelefonnummer i klubbens banebookingsystem via Internettet.

§7 Medlemmer

Klubben optager både aktive og passive medlemmer. Ved aktive med­lemmer forstås medlemmer, der betaler fuldt kontingent og har ret til at spille. Ved passive medlemmer forstås medlemmer, der beta­ler reduceret kontingent.

§8 Kontingenter

Kontingentets størrelse for såvel aktive seniorer, juniorer og passive medlemmer, tillige med ikrafttrædelsestids­punktet for en eventuel ændring heraf, fastsættes af generalfor­samlingen (jf. §14, punkt e. nr. 4). Ved indmeldelse efter 1. januar betales et halvt års kontingent. Medlemmerne er pligtige til selv uden påkrav at indbetale de her omhandlede ydelser rettidigt.

§9 Restance

Hvis et medlem er i restance ud over 2 uger, kan bestyrelsen el­ler medlemmer heraf inddrage de til medlemmet tildelte baner uden yderligere varsel. Er et medlem i restance ud over 1 måned, medfører det automatisk udmeldelse af klubben. For atter at blive medlem, må der betales nyt indmeldelsesgebyr.

§10 Tildeling af baner

Det er bestyrelsen, der suverænt udarbejder plan for benyttelse af de til klubbens rådighed værende squashbaner og bestemmer tilde­lingen af disse til brug for medlemmerne, hvis ønsker i videst mu­ligt omfang søges imødekommet.

§11 Suspension af baner

Dersom klubben - til fremme af sit formål - arrangerer turnerin­ger, matcher, sammenkomster eller lignende, har bestyrelsen ret til at aflyse det planmæssige spil, når aflysning sker ved opslag mindst 8 dage før det pågældende arrangements afholdelse.

§12 Karantæne og eksklusioner

Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens in­teresser direkte, eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme ­kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et med­lem. Såvel den karantæneramte som den ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at være til stede under sa­gens behandling.

§13 Generalforsamlingen

Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalfor­samlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer. Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal frem­sættes umiddelbart efter valg af dirigent (jf. 14, punkt e.).

§14 Ordinær generalforsamling

a. Indvarsling m.v.

Een gang årligt inden udgangen af april måned afholdes ordinær generalforsamling, til hvilken medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel ved op­slag på en medlemstavle på spillestedet samt ved elektronisk medde­lelse sendt til medlemmernes e-mailadresser registreret i klubbens banebookingsystem eller medlemskartotek. Har klubben et med­lems­­blad, kan indvarsling ske igennem dette.

b. Forslag til behandling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdel­se.

c. Deltagere

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i restance. Bestyrelsen kan endvidere, hvis det anses for ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelserne for de forbund m.v., hvorunder klubben i henhold til sine love henhører.

d. Dagsorden

På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. a. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
4. b. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (jf. §16)
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant (jf. §18)
8. Eventuelt

e. Stemmeret

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance, er fyldt 14 år og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved per­sonligt fremmøde på generalforsamlingen. Skriftlig fuldmagt kan gives til et andet medlem, max. én fuldmagt pr. medlem.

f. Dirigent

Dirigenten vælges af generalforsamlingen og valgbar er ethvert medlem af klubben, som har stemmeret, og som har opnået myndig­hedsalderen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

g. Afstemning, beslutninger el. lign.

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående be­handlings og afstemningsmåden. Dog skal dirigenten lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning, såfremt ønske herom fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer. Alle personvalg foretages ved skriftlig afstemning såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker det. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Dog er beslutninger om vedtægtsændringer og om køb eller salg af fast ejendom kun gyldige, når 3/4 af de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Opstår stemmelig­hed ved personvalg, hvor mere end to er opstillet, foretages ny afstemning mellem de ligestillede. Giver denne også stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Over generalforsamlingen udarbejdes et referat, der underskrives af såvel dirigent og referent som af et medlem af bestyrelsen. Re­feratet arkiveres af bestyrelsen (jf. §16).

§15 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet og skal afholdes, når mindst 2 bestyrelses­medlemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom. Begæring skal for at betragtes som gyldigt fremsat ? indsendes i originaleksemplar til klubbens formand, og den skal indeholde op­lysning om underskrivernes navne samt angive de punkter, der øn­skes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyn til de fremsatte ønsker, fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder påkrævede. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned ef­ter, at eventuel begæring er fremsat.

§16 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen og består af 7 medlemmer, af hvilke formanden og kassereren vælges særskilt. Til bestyrelsen bør kun vælges med­lemmer, der er indbyrdes uafhængige af hinanden økonomisk såvel som familiemæssigt. Undtagelser herfra gælder kun, hvis et tilstrækkeligt antal af hinanden uafhængige kandidater ikke kan opnås. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv ved valg af næstformand og sekretær. Såvel formanden som kassereren vælges for 2 år ad gangen, således at formanden afgår i ulige årstal og kassereren i lige årstal. De øvrige besty­relsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Til imødegåelse af eventuelt forfald inden for bestyrelsen, vælger generalforsamlingen for et år ad gangen bestyrelsessuppleanter. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen for at udfylde opstået forfald, skal på valg ved førstkommende ordinære generalforsam­ling. Afgår formanden i utide, fungerer næstformanden som formand, indtil følgende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at supplere sig med indtil 2 medlemmer uden for bestyrelsen som kommitterede medlemmer af bestyrelsen, hvis den finder det nødvendigt. Kommitterede medlemmer har ikke stemmeret. Det er bestyrelsens opgave at lede og repræsentere klubben samt efter bedste evne at varetage klubbens tarv i overensstemmelse med klubbens formål. Til løsning af sine opgaver disponerer bestyrelsen over klubbens midler og kan antage den fornødne lønnede medhjælp. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmed­lemmer måtte ønske det. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Tvivlsspørgsmål afgøres ved almindelig stemmefler­hed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Besty­relsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger og møder udarbejdes et referat. Bestyrelsen sørger tillige for at referater af generalforsamlin­ger, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan antages af have blivende betydning for klubben, optages. Bestyrelsen træffer bestemmelse om og foranlediger gennemført ­en hensigtsmæssig henlæggelse af de af klubbens arkiver (refe­rater, regnskaber, håndbøger og lignende), der af praktiske, admi­nistrative og historiske grunde bør opbevares og på sikker og let måde kan afleveres fra en afgående ledelse til den afløsende.

§17 Regnskabet og kassereren

Regnskabsåret er tiden fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal revideres kritisk og talmæssigt af klubbens revi­sor. Kassereren skal på forlangende fra klubledelse og revisor udlevere klubbens regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt forevise den kontante kassebeholdning til formanden og klubbens revisorer. Kassereren må ikke have større kassebeholdning end hvad må anses for rimeligt. Det overskydende beløb indsættes i bank, sparekasse eller på postgiro fra hvilke konti beløb kun kan hæves efter retningslinier fastsat af den samlede bestyrelse. Skriftlig fuldmagt kan gives til et andet medlem, max. én fuldmagt pr. medlem.

§18 Revisor

Til kritisk og talmæssig revision af klubbens regnskab (jf. i øv­rigt §17) vælger generalforsamlingen 1 revisor samt til dækning af eventuelt opståede forfald 1 revisorsuppleant. Val­gene sker for et år ad gangen. Hverken revisorerne eller revisor­suppleanter må være medlem af bestyrelsen.

§19 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen til udførelse af særlige hverv. Udvalgenes arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, der til enhver tid skal holdes underrettet om udvalgsarbejdet.

§20 Ansvar over for tredjemand

Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for klubbens forpligtel­ser. Kun den til enhver tid tilstedeværende klubformue hæfter for disse.

§21 Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun ske, når en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette med 3/4 af de afgivne stemmer. Den opløsende generalforsamling afgør, på hvilken måde, eventuelle midler skal fordeles i overensstemmelse med klubbens formål, jf. §3. I overensstemmelse med gældende love for klubben er nærværende reviderede vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. April 2012.

 

København, den 24. april 2012